Install WordPress plugins and themes without asking FTP credentials

Sau khi cài đặt một bản WordPress mới, bạn sẽ cần cài đặt thêm theme hoặc các plugins hỗ trợ. Những lúc như thế này, đôi khi bạn phát hiện ra rằng WordPress yêu cầu bạn phải upload qua giao thức FTP, với các thông tin xác thực được yêu cầu. WordPress sẽ chỉ yêu […]

Read More